Pakete
Sprachen

LogoName der SenderPlattformReplaySpracheHDPaketname
GEO TV HD NexTv, PayTV (digiTV) Premium Family, Doku & InfoDEGEO TV HDGEO TV HD NexTvneXtvNonDEDEOuipacket_4Premium Family
Stingray iConcerts NexTv ENStingray iConcertsStingray iConcerts NexTvneXtvNonENENOuipacket_0
13th Street HD NexTv, PayTV (digiTV) Premium Family, Movie 1DE, EN13th Street HD13th Street HD NexTvneXtvNonDE, ENDE, ENOuipacket_4Premium Family
RTL Crime HD NexTv, PayTV (digiTV) Premium Family, Movie 1DERTL Crime HDRTL Crime HD NexTvneXtvNonDEDEOuipacket_4Premium Family
Syfy HD NexTv, PayTV (digiTV) Premium Family, Movie 1DE, ENSyfy HDSyfy HD NexTvneXtvNonDE, ENDE, ENOuipacket_4Premium Family
Crime + Investigation HD NexTv Premium FamilyDE, ENCrime + Investigation HDCrime + Investigation HD NexTvneXtvNonDE, ENDE, ENOuipacket_4Premium Family
Planet HD NexTv, PayTV (digiTV) Premium Family, Doku & InfoDEPlanet HDPlanet HD NexTvneXtvNonDEDEOuipacket_4Premium Family
RTL Living HD NexTv, PayTV (digiTV) Premium Family, Doku & InfoDERTL Living HDRTL Living HD NexTvneXtvNonDEDEOuipacket_4Premium Family
Gute Laune TV PayTV (digiTV), NexTv Gute Laune TVDEGute Laune TVGute Laune TV NexTvneXtv7 jours7 joursDEDENonpacket_0
Extreme Sports Channel NexTv, PayTV (digiTV) Sport, Sport 1FR, DE, ENExtreme Sports ChannelExtreme Sports Channel NexTvneXtvNonFR, DE, ENFR, DE, ENNonpacket_1Sport
MTV Music PayTV (digiTV), NexTv Musik & EntertainmentENMTV MusicMTV Music NexTvneXtv7 jours7 joursENENNonpacket_0
MTV Dance PayTV (digiTV), NexTv Musik & EntertainmentENMTV DanceMTV Dance NexTvneXtv7 jours7 joursENENNonpacket_0
VH1 Classic PayTV (digiTV), NexTv Musik & EntertainmentENVH1 ClassicVH1 Classic NexTvneXtv7 jours7 joursENENNonpacket_0
MySports Preview DigiTV / Free, NexTv DEMySports PreviewMySports Preview NexTvneXtv7 jours7 joursDEDEOuipacket_0
Nicktoons PayTV (digiTV), NexTv Kid‘s, Premium FamilyDENicktoonsNicktoons NexTvneXtvNonDEDENonpacket_4Premium Family
Romance TV HD NexTv, PayTV (digiTV) Premium Family, Musik & EntertainmentDERomance TV HDRomance TV HD NexTvneXtvNonDEDENonpacket_4Premium Family
ATV HD NexTv DEATV HDATV HD NexTvneXtv7 jours7 joursDEDEOuipacket_0
Sport digital HD NexTv, PayTV (digiTV) Sport, Sport 1DESport digital HDSport digital HD NexTvneXtvNonDEDEOuipacket_1Sport
National Geographic Channel HD NexTv Premium FamilyDE, ENNational Geographic Channel HDNational Geographic Channel HD NexTvneXtvNonDE, ENDE, ENOuipacket_4Premium Family
Infokanal DigiTV / Free, NexTv FR, DEInfokanalInfokanal NexTvneXtvNonFR, DEFR, DEOuipacket_0
SRF zwei HD DigiTV / Free, NexTv DESRF zwei HDSRF zwei HD NexTvneXtv7 jours7 joursDEDEOuipacket_0
SRF info HD DigiTV / Free, NexTv DESRF info HDSRF info HD NexTvneXtv7 jours7 joursDEDEOuipacket_0
3+ HD DigiTV / Free, NexTv DE3+ HD3+ HD NexTvneXtv7 jours7 joursDEDEOuipacket_0
4+ HD DigiTV / Free, NexTv -DE4+ HD4+ HD NexTvneXtv7 jours7 joursDEDEOuipacket_0
5+ HD DigiTV / Free, NexTv DE5+ HD5+ HD NexTvneXtv7 jours7 joursDEDEOuipacket_0
Das Erste HD DigiTV / Free, NexTv DEDas Erste HDDas Erste HD NexTvneXtv7 jours7 joursDEDEOuipacket_0
ZDF HD DigiTV / Free, NexTv DEZDF HDZDF HD NexTvneXtv7 jours7 joursDEDEOuipacket_0
ORF eins HD DigiTV / Free, NexTv DEORF eins HDORF eins HD NexTvneXtv7 jours7 joursDEDEOuipacket_0
ORF 2 HD DigiTV / Free, NexTv DEORF 2 HDORF 2 HD NexTvneXtv7 jours7 joursDEDEOuipacket_0
SWR BW HD DigiTV / Free, NexTv DESWR BW HDSWR BW HD NexTvneXtv7 jours7 joursDEDEOuipacket_0
3sat HD DigiTV / Free, NexTv DE3sat HD3sat HD NexTvneXtv7 jours7 joursDEDEOuipacket_0
ARD alpha HD NexTv DEARD alpha HDARD alpha HD NexTvneXtv7 jours7 joursDEDEOuipacket_0
TV Polonia DigiTV / Free, NexTv PLTV PoloniaTV Polonia NexTvneXtv7 jours7 joursPLPLNonpacket_0
TeleBielingue NexTv DE, FRTeleBielingueTeleBielingue NexTvneXtvNonDE, FRDE, FROuipacket_0
Tele Baern HD DigiTV / Free, NexTv DETele Baern HDTele Baern HD NexTvneXtv7 jours7 joursDEDEOuipacket_0
KiKA HD DigiTV / Free, NexTv DEKiKA HDKiKA HD NexTvneXtv7 jours7 joursDEDEOuipacket_0
ZDFinfo HD DigiTV / Free, NexTv DEZDFinfo HDZDFinfo HD NexTvneXtv7 jours7 joursDEDEOuipacket_0
ZDF Neo HD DigiTV / Free, NexTv DEZDF Neo HDZDF Neo HD NexTvneXtv7 jours7 joursDEDEOuipacket_0
tagesschau24 HD DigiTV / Free, NexTv DEtagesschau24 HDtagesschau24 HD NexTvneXtv7 jours7 joursDEDEOuipacket_0
ONE HD DigiTV / Free, NexTv -DEONE HDONE HD NexTvneXtv7 jours7 joursDEDEOuipacket_0
Schweiz 5 HD NexTv, DigiTV / Free DESchweiz 5 HDSchweiz 5 HD NexTvneXtv7 jours7 joursDEDEOuipacket_0
NDR FS SH HD DigiTV / Free, NexTv DENDR FS SH HDNDR FS SH HD NexTvneXtv7 jours7 joursDEDEOuipacket_0
Disney Channel DigiTV / Free, NexTv DEDisney ChannelDisney Channel NexTvneXtv7 jours7 joursDEDENonpacket_0
rbb Berlin HD DigiTV / Free, NexTv DErbb Berlin HDrbb Berlin HD NexTvneXtv7 jours7 joursDEDEOuipacket_0
WDR HD DigiTV / Free, NexTv DEWDR HDWDR HD NexTvneXtv7 jours7 joursDEDEOuipacket_0
hr-fernsehen HD DigiTV / Free, NexTv -DEhr-fernsehen HDhr-fernsehen HD NexTvneXtv7 jours7 joursDEDEOuipacket_0
BR Sued HD DigiTV / Free, NexTv DEBR Sued HDBR Sued HD NexTvneXtv7 jours7 joursDEDEOuipacket_0
PHOENIX HD DigiTV / Free, NexTv DEPHOENIX HDPHOENIX HD NexTvneXtv7 jours7 joursDEDEOuipacket_0
ARTE HD DigiTV / Free, NexTv DEARTE HDARTE HD NexTvneXtv7 jours7 joursDEDEOuipacket_0
Bloomberg TV DigiTV / Free, NexTv ENBloomberg TVBloomberg TV NexTvneXtv7 jours7 joursENENNonpacket_0
DMAX HD DigiTV / Free, NexTv DEDMAX HDDMAX HD NexTvneXtv7 jours7 joursDEDEOuipacket_0
Tele Zueri HD DigiTV / Free, NexTv DETele Zueri HDTele Zueri HD NexTvneXtv7 jours7 joursDEDEOuipacket_0
DW DigiTV / Free, NexTv DE, ENDWDW NexTvneXtv7 jours7 joursDE, ENDE, ENNonpacket_0
Delux Music DigiTV / Free, NexTv -DEDelux MusicDelux Music NexTvneXtv7 jours7 joursDEDENonpacket_0
Tele 5 HD NexTv DETele 5 HDTele 5 HD NexTvneXtv7 jours7 joursDEDEOuipacket_0
Puls 8 HD DigiTV / Free, NexTv DEPuls 8 HDPuls 8 HD NexTvneXtv7 jours7 joursDEDEOuipacket_0
MDR HD DigiTV / Free, NexTv DEMDR HDMDR HD NexTvneXtv7 jours7 joursDEDEOuipacket_0
Star TV HD DigiTV / Free, NexTv -DEStar TV HDStar TV HD NexTvneXtv7 jours7 joursDEDEOuipacket_0
Classica HD NexTv, PayTV (digiTV) Musik & EntertainmentDEClassica HDClassica HD NexTvneXtvNonDEDEOuipacket_0
Servus TV HD DigiTV / Free, NexTv DEServus TV HDServus TV HD NexTvneXtv7 jours7 joursDEDEOuipacket_0
RTL II HD CH PayTV (digiTV), NexTv DERTL II HD CHRTL II HD CH NexTvneXtv7 jours7 joursDEDEOuipacket_0
SUPER RTL HD CH PayTV (digiTV), NexTv DESUPER RTL HD CHSUPER RTL HD CH NexTvneXtv7 jours7 joursDEDEOuipacket_0
VOX HD CH PayTV (digiTV), NexTv DEVOX HD CHVOX HD CH NexTvneXtv7 jours7 joursDEDEOuipacket_0
NITRO HD CH PayTV (digiTV), NexTv DENITRO HD CHNITRO HD CH NexTvneXtv7 jours7 joursDEDEOuipacket_0
SAT 1 HD CH PayTV (digiTV), NexTv DESAT 1 HD CHSAT 1 HD CH NexTvneXtv7 jours7 joursDEDEOuipacket_0
Kabel eins HD CH PayTV (digiTV), NexTv DEKabel eins HD CHKabel eins HD CH NexTvneXtv7 jours7 joursDEDEOuipacket_0
SIXX HD CH PayTV (digiTV), NexTv DESIXX HD CHSIXX HD CH NexTvneXtv7 jours7 joursDEDEOuipacket_0
n-tv HD PayTV (digiTV), NexTv -DEn-tv HDn-tv HD NexTvneXtv7 jours7 joursDEDEOuipacket_0
TV24 HD DigiTV / Free, NexTv -DETV24 HDTV24 HD NexTvneXtv7 jours7 joursDEDEOuipacket_0
Swiss 1 HD DigiTV / Free, NexTv -DESwiss 1 HDSwiss 1 HD NexTvneXtv7 jours7 joursDEDEOuipacket_0
History HD PayTV (digiTV), NexTv Premium Family, Doku & InfoDE, ENHistory HDHistory HD NexTvneXtvNonDE, ENDE, ENOuipacket_4Premium Family
Tele D NexTv, DigiTV / Free DETele DTele D NexTvneXtv7 jours7 joursDEDEOuipacket_0
S1 HD DigiTV / Free, NexTv -DES1 HDS1 HD NexTvneXtv7 jours7 joursDEDEOuipacket_0
Kabel 1 Doku DigiTV / Free, NexTv DEKabel 1 DokuKabel 1 Doku NexTvneXtv7 jours7 joursDEDENonpacket_0
Welt der Wunder DigiTV / Free, NexTv -DEWelt der WunderWelt der Wunder NexTvneXtv7 jours7 joursDEDENonpacket_0
Telebasel HD DigiTV / Free, NexTv -DETelebasel HDTelebasel HD NexTvneXtv7 jours7 joursDEDEOuipacket_0
TELE Z HD DigiTV / Free, NexTv -DETELE Z HDTELE Z HD NexTvneXtv7 jours7 joursDEDEOuipacket_0
RTS Un HD DigiTV / Free, NexTv FRRTS Un HDRTS Un HD NexTvneXtv7 jours7 joursFRFROuipacket_0
RTS Deux HD DigiTV / Free, NexTv FRRTS Deux HDRTS Deux HD NexTvneXtv7 jours7 joursFRFROuipacket_0
TF1 HD DigiTV / Free, NexTv FRTF1 HDTF1 HD NexTvneXtv7 jours7 joursFRFROuipacket_0
France 2 HD DigiTV / Free, NexTv FRFrance 2 HDFrance 2 HD NexTvneXtv7 jours7 joursFRFROuipacket_0
France 3 HD DigiTV / Free, NexTv -FRFrance 3 HDFrance 3 HD NexTvneXtv7 jours7 joursFRFROuipacket_0
France 4 HD DigiTV / Free, NexTv -FRFrance 4 HDFrance 4 HD NexTvneXtv7 jours7 joursFRFROuipacket_0
France 5 HD DigiTV / Free, NexTv -FRFrance 5 HDFrance 5 HD NexTvneXtv7 jours7 joursFRFROuipacket_0
M6 HD DigiTV / Free, NexTv FRM6 HDM6 HD NexTvneXtv7 jours7 joursFRFROuipacket_0
TV5MONDE DigiTV / Free, NexTv FRTV5MONDETV5MONDE NexTvneXtv7 jours7 joursFRFRNonpacket_0
RTL9 HD NexTv, DigiTV / Free FRRTL9 HDRTL9 HD NexTvneXtv7 jours7 joursFRFROuipacket_0
TMC NexTv, DigiTV / Free -FRTMCTMC NexTvneXtvNonFRFROuipacket_0
France O HD DigiTV / Free, NexTv -FRFrance O HDFrance O HD NexTvneXtv7 jours7 joursFRFROuipacket_0
France 24 DigiTV / Free, NexTv -FRFrance 24France 24 NexTvneXtv7 jours7 joursFRFRNonpacket_0
L Equipe HD NexTv, DigiTV / Free FRL Equipe HDL Equipe HD NexTvneXtvNonFRFROuipacket_0
Gulli NexTv, DigiTV / Free FRGulliGulli NexTvneXtvNonFRFROuipacket_0
W9 HD NexTv, DigiTV / Free FRW9 HDW9 HD NexTvneXtv7 jours7 joursFRFROuipacket_0
Mont Blanc Live HD NexTv, DigiTV / Free FRMont Blanc Live HDMont Blanc Live HD NexTvneXtvNonFRFROuipacket_0
RMC HD NexTv, DigiTV / Free FRRMC HDRMC HD NexTvneXtv7 jours7 joursFRFROuipacket_0
ARTE HD France NexTv, DigiTV / Free FRARTE HD FranceARTE HD France NexTvneXtv7 jours7 joursFRFROuipacket_0
TF1 Serie HD NexTv, DigiTV / Free FRTF1 Serie HDTF1 Serie HD NexTvneXtvNonFRFROuipacket_0
6 TER Suisse HD DigiTV / Free, NexTv FR6 TER Suisse HD6 TER Suisse HD NexTvneXtvNonFRFROuipacket_0
CSTAR NexTv, DigiTV / Free FRCSTARCSTAR NexTvneXtv7 jours7 joursFRFROuipacket_0
RSI LA 1 HD DigiTV / Free, NexTv ITRSI LA 1 HDRSI LA 1 HD NexTvneXtv7 jours7 joursITITOuipacket_0
RSI LA 2 HD DigiTV / Free, NexTv ITRSI LA 2 HDRSI LA 2 HD NexTvneXtv7 jours7 joursITITOuipacket_0
RAI Scuola DigiTV / Free, NexTv ITRAI ScuolaRAI Scuola NexTvneXtv7 jours7 joursITITNonpacket_0
RAI 4 NexTv, PayTV (digiTV) Italiano, ItaliaITRAI 4RAI 4 NexTvneXtvNonITITNonpacket_25Italiano
Rai Storia DigiTV / Free, NexTv ITRai StoriaRai Storia NexTvneXtv7 jours7 joursITITNonpacket_0
Supertennis HD NexTv, DigiTV / Free ITSupertennis HDSupertennis HD NexTvneXtvNonITITOuipacket_0
TVE DigiTV / Free, NexTv ESTVETVE NexTvneXtv7 jours7 joursESESNonpacket_0
Andalucia TV DigiTV / Free, NexTv ESAndalucia TVAndalucia TV NexTvneXtv7 jours7 joursESESNonpacket_0
TV Galicia DigiTV / Free, NexTv ESTV GaliciaTV Galicia NexTvneXtv7 jours7 joursESESNonpacket_0
24h DigiTV / Free, NexTv ES24h24h NexTvneXtv7 jours7 joursESESNonpacket_0
ITV 4 DigiTV / Free, NexTv ENITV 4ITV 4 NexTvneXtv7 jours7 joursENENNonpacket_0
BBC ONE HD DigiTV / Free, NexTv ENBBC ONE HDBBC ONE HD NexTvneXtv7 jours7 joursENENOuipacket_0
BBC TWO HD DigiTV / Free, NexTv ENBBC TWO HDBBC TWO HD NexTvneXtv7 jours7 joursENENOuipacket_0
CNBC Europe DigiTV / Free, NexTv -ENCNBC EuropeCNBC Europe NexTvneXtv7 jours7 joursENENNonpacket_0
Al Jazeera Eng. DigiTV / Free, NexTv ENAl Jazeera Eng.Al Jazeera Eng. NexTvneXtv7 jours7 joursENENNonpacket_0
ITV 2 DigiTV / Free, NexTv -ENITV 2ITV 2 NexTvneXtv7 jours7 joursENENNonpacket_0
ITV 1 HD DigiTV / Free, NexTv -ENITV 1 HDITV 1 HD NexTvneXtv7 jours7 joursENENOuipacket_0
Channel 4 HD DigiTV / Free, NexTv -ENChannel 4 HDChannel 4 HD NexTvneXtv7 jours7 joursENENOuipacket_0
RTP i NexTv, DigiTV / Free ENRTP iRTP i NexTvneXtv7 jours7 joursENENNonpacket_0
TRT 1 HD NexTv TRTRT 1 HDTRT 1 HD NexTvneXtv7 jours7 joursTRTROuipacket_0
Euro D NexTv, DigiTV / Free TREuro DEuro D NexTvneXtv7 jours7 joursTRTRNonpacket_0
Pink Kids PayTV (digiTV), NexTv Serbia 1, SerbiaSR, ENPink KidsPink Kids NexTvneXtvNonSR, ENSR, ENNonpacket_28Serbia
RTS Sat DigiTV / Free, NexTv RURTS SatRTS Sat NexTvneXtv7 jours7 joursRURUOuipacket_0
BBC World News HD NexTv ENBBC World News HDBBC World News HD NexTvneXtv7 jours7 joursENENOuipacket_0
KURDsat NexTv KDKURDsatKURDsat NexTvneXtv7 jours7 joursKDKDNonpacket_0
CGTN NexTv, DigiTV / Free ENCGTNCGTN NexTvneXtvNonENENNonpacket_0
Planeta RTR DigiTV / Free, NexTv RUPlaneta RTRPlaneta RTR NexTvneXtv7 jours7 joursRURUNonpacket_0
BVN DigiTV / Free, NexTv -DutBVNBVN NexTvneXtv7 jours7 joursDutDutNonpacket_0
CCTV-4 DigiTV / Free, NexTv CHCCTV-4CCTV-4 NexTvneXtv7 jours7 joursCHCHNonpacket_0
TV Shqiptar DigiTV / Free, NexTv ALTV ShqiptarTV Shqiptar NexTvneXtv7 jours7 joursALALNonpacket_0
TFX NexTv, DigiTV / Free FRTFXTFX NexTvneXtvNonFRFROuipacket_0
E! HD NexTv, PayTV (digiTV) Premium Family, Musik & EntertainmentDE, ENE! HDE! HD NexTvneXtvNonDE, ENDE, ENOuipacket_4Premium Family
RTL Passion HD PayTV (digiTV), NexTv Premium Family, Musik & EntertainmentDERTL Passion HDRTL Passion HD NexTvneXtvNonDEDEOuipacket_4Premium Family
Universal Channel HD NexTv, PayTV (digiTV) Premium Family, Movie 1DE, ENUniversal Channel HDUniversal Channel HD NexTvneXtvNonDE, ENDE, ENOuipacket_4Premium Family
RTL HD CH PayTV (digiTV), NexTv DERTL HD CHRTL HD CH NexTvneXtv7 jours7 joursDEDEOuipacket_0
Animal Planet HD PayTV (digiTV), NexTv Doku & Info, Premium FamilyDEAnimal Planet HDAnimal Planet HD NexTvneXtvNonDEDEOuipacket_4Premium Family
eSports1 HD PayTV (digiTV), NexTv Sport 1, SportDE, ENeSports1 HDeSports1 HD NexTvneXtvNonDE, ENDE, ENOuipacket_1Sport
MTV Live HD PayTV (digiTV), NexTv Musik & EntertainmentENMTV Live HDMTV Live HD NexTvneXtv7 jours7 joursENENOuipacket_0
TLC HD NexTv -DETLC HDTLC HD NexTvneXtv7 jours7 joursDEDEOuipacket_0
SRF 1 HD DigiTV / Free, NexTv DESRF 1 HDSRF 1 HD NexTvneXtv7 jours7 joursDEDEOuipacket_0
C8 HD DigiTV / Free, NexTv FRC8 HDC8 HD NexTvneXtvNonFRFROuipacket_0
Video Italia HD PayTV (digiTV), NexTv Italiano, ItaliaITVideo Italia HDVideo Italia HD NexTvneXtv7 jours7 joursITITOuipacket_25Italiano
ATV TR HD NexTv TürkçeTRATV TR HDATV TR HD NexTvneXtvNonTRTROuipacket_31Türkçe
Pink Music PayTV (digiTV), NexTv Serbia, Serbia 1SRPink MusicPink Music NexTvneXtvNonSRSROuipacket_28Serbia
Pink Extra PayTV (digiTV), NexTv Serbia, Serbia 1SRPink ExtraPink Extra NexTvneXtvNonSRSROuipacket_28Serbia
Koha Vision PayTV (digiTV), NexTv Albania, Albania 1ALKoha VisionKoha Vision NexTvneXtvNonALALOuipacket_22Albania
Hayat HD NexTv BosniaBAHayat HDHayat HD NexTvneXtvNonBABAOuipacket_23Bosnia
TV Tunisia 1 DigiTV / Free, NexTv AraTV Tunisia 1TV Tunisia 1 NexTvneXtv7 jours7 joursAraAraNonpacket_0
RTK SAT DigiTV / Free, NexTv SR, ALRTK SATRTK SAT NexTvneXtv7 jours7 joursSR, ALSR, ALNonpacket_0
TGN Thai Global Network DigiTV / Free, NexTv ThaiTGN Thai Global NetworkTGN Thai Global Network NexTvneXtv7 jours7 joursThaiThaiNonpacket_0
TV Romania Int. DigiTV / Free, NexTv RomTV Romania Int.TV Romania Int. NexTvneXtv7 jours7 joursRomRomOuipacket_0
Eurosport 2 HD NexTv SportDEEurosport 2 HDEurosport 2 HD NexTvneXtvNonDEDEOuipacket_1Sport
Motorvision TV HD NexTv, PayTV (digiTV) Sport, Sport 1DEMotorvision TV HDMotorvision TV HD NexTvneXtvNonDEDEOuipacket_1Sport
Blue Hustler NexTv ErotikENBlue HustlerBlue Hustler NexTvneXtvNonENENNonpacket_6Erotik
Penthouse HD NexTv ErotikENPenthouse HDPenthouse HD NexTvneXtvNonENENOuipacket_6Erotik
Show TV HD NexTv TürkçeTRShow TV HDShow TV HD NexTvneXtvNonTRTROuipacket_31Türkçe
beIN IZ HD NexTv TürkçeTRbeIN IZ HDbeIN IZ HD NexTvneXtvNonTRTROuipacket_31Türkçe
TC Cartoon Network HD NexTv English, Premium FamilyDE, ENTC Cartoon Network HDTC Cartoon Network HD NexTvneXtvNonDE, ENDE, ENOuipacket_8, packet_4English, Premium Family
Boomerang D HD NexTv English, Premium FamilyDE, ENBoomerang D HDBoomerang D HD NexTvneXtvNonDE, ENDE, ENOuipacket_8, packet_4English, Premium Family
National Geographic italia NexTv EnglishIT, DENational Geographic italiaNational Geographic italia NexTvneXtv7 jours7 joursIT, DEIT, DENonpacket_8English
Hustler TV NexTv ErotikENHustler TVHustler TV NexTvneXtvNonENENOuipacket_6Erotik
Private TV NexTv ErotikEN, FRPrivate TVPrivate TV NexTvneXtvNonEN, FREN, FROuipacket_6Erotik
TNT Serie HD NexTv English, Premium FamilyDE, ENTNT Serie HDTNT Serie HD NexTvneXtvNonDE, ENDE, ENOuipacket_8, packet_4English, Premium Family
TNT Film HD NexTv English, Premium FamilyDE, ENTNT Film HDTNT Film HD NexTvneXtvNonDE, ENDE, ENOuipacket_8, packet_4English, Premium Family
Rai 3 HD NexTv ItalianoITRai 3 HDRai 3 HD NexTvneXtvNonITITOuipacket_25Italiano
cielo NexTv ItalianoITcielocielo NexTvneXtvNonITITNonpacket_25Italiano
Real Time NexTv ItalianoITReal TimeReal Time NexTvneXtvNonITITNonpacket_25Italiano
La5 PayTV (digiTV), NexTv Italia, ItalianoITLa5La5 NexTvneXtvNonITITNonpacket_25Italiano
Rai 5 NexTv ItalianoITRai 5Rai 5 NexTvneXtvNonITITNonpacket_25Italiano
Rai Movie NexTv ItalianoIT, ENRai MovieRai Movie NexTvneXtvNonIT, ENIT, ENNonpacket_25Italiano
Rai Premium NexTv ItalianoITRai PremiumRai Premium NexTvneXtvNonITITNonpacket_25Italiano
Italia 2 NexTv ItalianoEN, ITItalia 2Italia 2 NexTvneXtvNonEN, ITEN, ITNonpacket_25Italiano
Rai YoYo NexTv ItalianoITRai YoYoRai YoYo NexTvneXtvNonITITNonpacket_25Italiano
Top Crime NexTv ItalianoEN, ITTop CrimeTop Crime NexTvneXtvNonEN, ITEN, ITNonpacket_25Italiano
Focus NexTv ItalianoITFocusFocus NexTvneXtvNonITITNonpacket_25Italiano
Sportitalia NexTv ItalianoITSportitaliaSportitalia NexTvneXtvNonITITNonpacket_25Italiano
Boing NexTv ItalianoITBoingBoing NexTvneXtvNonITITNonpacket_25Italiano
Nat. Geo Wild HD NexTv Premium FamilyDE, ENNat. Geo Wild HDNat. Geo Wild HD NexTvneXtvNonDE, ENDE, ENOuipacket_4Premium Family
Discovery HD NexTv Premium FamilyDEDiscovery HDDiscovery HD NexTvneXtvNonDEDEOuipacket_4Premium Family
Travel Channel HD NexTv Premium FamilyENTravel Channel HDTravel Channel HD NexTvneXtvNonENENOuipacket_4Premium Family
MySports 9 HD / Sky Sport Bundesliga 9 HD PayTV (digiTV), NexTv MySports Pro, MySport ProFR, DEMySports 9 HD / Sky Sport Bundesliga 9 HDMySports 9 HD / Sky Sport Bundesliga 9 HD NexTvneXtvNonFR, DEFR, DEOuipacket_33MySport Pro
MySports 5 HD / Sky Sport Bundesliga 5 HD PayTV (digiTV), NexTv MySports Pro, MySport ProFR, DEMySports 5 HD / Sky Sport Bundesliga 5 HDMySports 5 HD / Sky Sport Bundesliga 5 HD NexTvneXtv7 jours7 joursFR, DEFR, DEOuipacket_33MySport Pro
MySports One HD PayTV (digiTV), NexTv MySports Pro, MySport ProFR, DEMySports One HDMySports One HD NexTvneXtv7 jours7 joursFR, DEFR, DEOuipacket_33MySport Pro
MySports 2 HD / Sky Sport Bundesliga 2 HD PayTV (digiTV), NexTv MySports Pro, MySport ProFR, DEMySports 2 HD / Sky Sport Bundesliga 2 HDMySports 2 HD / Sky Sport Bundesliga 2 HD NexTvneXtv7 jours7 joursFR, DEFR, DEOuipacket_33MySport Pro
MySports 3 HD / Sky Sport Bundesliga 3 HD PayTV (digiTV), NexTv MySports Pro, MySport ProFR, DEMySports 3 HD / Sky Sport Bundesliga 3 HDMySports 3 HD / Sky Sport Bundesliga 3 HD NexTvneXtv7 jours7 joursFR, DEFR, DEOuipacket_33MySport Pro
MySports 6 HD / Sky Sport Bundesliga 6 HD PayTV (digiTV), NexTv MySports Pro, MySport ProFR, DEMySports 6 HD / Sky Sport Bundesliga 6 HDMySports 6 HD / Sky Sport Bundesliga 6 HD NexTvneXtv7 jours7 joursFR, DEFR, DEOuipacket_33MySport Pro
MySports 7 HD / Sky Sport Bundesliga 7 HD PayTV (digiTV), NexTv MySports Pro, MySport ProFR, DEMySports 7 HD / Sky Sport Bundesliga 7 HDMySports 7 HD / Sky Sport Bundesliga 7 HD NexTvneXtv7 jours7 joursFR, DEFR, DEOuipacket_33MySport Pro
Sky Bundesliga 1 HD PayTV (digiTV), NexTv MySports Pro, MySport ProDESky Bundesliga 1 HDSky Bundesliga 1 HD NexTvneXtv7 jours7 joursDEDEOuipacket_33MySport Pro
Pink Plus PayTV (digiTV), NexTv Serbia, Serbia 1SRPink PlusPink Plus NexTvneXtvNonSRSROuipacket_28Serbia
IRIS PayTV (digiTV), NexTv Italiano, ItaliaITIRISIRIS NexTvneXtvNonITITNonpacket_25Italiano
Rai Gulp NexTv, DigiTV / Free ITRai GulpRai Gulp NexTvneXtv7 jours7 joursITITNonpacket_0
Italia 1 HD PayTV (digiTV), NexTv Italia, ItalianoITItalia 1 HDItalia 1 HD NexTvneXtvNonITITOuipacket_25Italiano
Canale 5 HD PayTV (digiTV), NexTv Italia, ItalianoITCanale 5 HDCanale 5 HD NexTvneXtv7 jours7 joursITITOuipacket_25Italiano
Rete 4 HD PayTV (digiTV), NexTv Italia, ItalianoITRete 4 HDRete 4 HD NexTvneXtvNonITITOuipacket_25Italiano
ProSieben Maxx HD PayTV (digiTV), NexTv -DEProSieben Maxx HDProSieben Maxx HD NexTvneXtv7 jours7 joursDEDEOuipacket_0
Sat 1 Gold HD NexTv, PayTV (digiTV) -DESat 1 Gold HDSat 1 Gold HD NexTvneXtv7 jours7 joursDEDEOuipacket_0
Nick Junior PayTV (digiTV), NexTv Premium Family, Kid‘sDENick JuniorNick Junior NexTvneXtvNonDEDENonpacket_4Premium Family
SIC International PayTV (digiTV), NexTv Portugal, SIC InternationalPTSIC InternationalSIC International NexTvneXtvNonPTPTNonpacket_29SIC International
TVGlobo PayTV (digiTV), NexTv Brasil / TV Globo, TV Globo InternationalPTTVGloboTVGlobo NexTvneXtvNonPTPTNonpacket_24TV Globo International
MySports 4 HD / Sky Sport Bundesliga 4 HD PayTV (digiTV), NexTv MySports Pro, MySport ProFR, DEMySports 4 HD / Sky Sport Bundesliga 4 HDMySports 4 HD / Sky Sport Bundesliga 4 HD NexTvneXtv7 jours7 joursFR, DEFR, DEOuipacket_33MySport Pro
MySports 8 HD / Sky Sport Bundesliga 8 HD PayTV (digiTV), NexTv MySports Pro, MySport ProFR, DEMySports 8 HD / Sky Sport Bundesliga 8 HDMySports 8 HD / Sky Sport Bundesliga 8 HD NexTvneXtvNonFR, DEFR, DEOuipacket_33MySport Pro
la 7 HD NexTv ItalianoITla 7 HDla 7 HD NexTvneXtv7 jours7 joursITITOuipacket_25Italiano
RTV 21 PayTV (digiTV), NexTv Albania 1, AlbaniaALRTV 21RTV 21 NexTvneXtvNonALALOuipacket_22Albania
AXN D HD NexTv, PayTV (digiTV) Premium Family, Movie 1DEAXN D HDAXN D HD NexTvneXtvNonDEDEOuipacket_4Premium Family
MySports Preview DigiTV / Free, NexTv FRMySports PreviewMySports Preview NexTvneXtvNonFRFROuipacket_0
Tele Top HD NexTv DETele Top HDTele Top HD NexTvneXtv7 jours7 joursDEDEOuipacket_0
TV25 HD DigiTV / Free, NexTv DETV25 HDTV25 HD NexTvneXtv7 jours7 joursDEDEOuipacket_0
Channel 55 HD NexTv DEChannel 55 HDChannel 55 HD NexTvneXtv7 jours7 joursDEDEOuipacket_0
Comedy Central NexTv DEComedy CentralComedy Central NexTvneXtv7 jours7 joursDEDEOuipacket_0
MTV HD NexTv DEMTV HDMTV HD NexTvneXtvNonDEDEOuipacket_0
Nick HD NexTv DENick HDNick HD NexTvneXtv7 jours7 joursDEDEOuipacket_0
ORF 2 Europe NexTv DEORF 2 EuropeORF 2 Europe NexTvneXtv7 jours7 joursDEDENonpacket_0
ORF 3 HD NexTv DEORF 3 HDORF 3 HD NexTvneXtv7 jours7 joursDEDEOuipacket_0
Welt NexTv, DigiTV / Free DEWeltWelt NexTvneXtv7 jours7 joursDEDEOuipacket_0
Euronews HD NexTv DEEuronews HDEuronews HD NexTvneXtv7 jours7 joursDEDEOuipacket_0
Tele M1 HD NexTv DETele M1 HDTele M1 HD NexTvneXtv7 jours7 joursDEDEOuipacket_0
Tele 1 HD NexTv DETele 1 HDTele 1 HD NexTvneXtv7 jours7 joursDEDEOuipacket_0
SHF HD NexTv DESHF HDSHF HD NexTvneXtv7 jours7 joursDEDEOuipacket_0
TVO HD NexTv DETVO HDTVO HD NexTvneXtv7 jours7 joursDEDEOuipacket_0
TV Südostwestschwiez NexTv DETV SüdostwestschwiezTV Südostwestschwiez NexTvneXtv7 jours7 joursDEDEOuipacket_0
Kanal 9 NexTv DEKanal 9Kanal 9 NexTvneXtv7 jours7 joursDEDEOuipacket_0
Pro Sieben HD CH PayTV (digiTV), NexTv DEPro Sieben HD CHPro Sieben HD CH NexTvneXtv7 jours7 joursDEDEOuipacket_0
Anixe HD Serie NexTv DEAnixe HD SerieAnixe HD Serie NexTvneXtv7 jours7 joursDEDEOuipacket_0
ZEE.One HD NexTv DEZEE.One HDZEE.One HD NexTvneXtvNonDEDEOuipacket_0
K-TV NexTv DEK-TVK-TV NexTvneXtv7 jours7 joursDEDENonpacket_0
Bibel.TV HD NexTv DEBibel.TV HDBibel.TV HD NexTvneXtvNonDEDEOuipacket_0
Alpen-Welle TV HD NexTv DEAlpen-Welle TV HDAlpen-Welle TV HD NexTvneXtv7 jours7 joursDEDEOuipacket_0
Sport 1 HD CH DigiTV / Free, NexTv DESport 1 HD CHSport 1 HD CH NexTvneXtv7 jours7 joursDEDEOuipacket_0
Sky Sport News HD NexTv DESky Sport News HDSky Sport News HD NexTvneXtvNonDEDEOuipacket_0
Eurosport 1 HD NexTv Sport, Premium FamilyDEEurosport 1 HDEurosport 1 HD NexTvneXtvNonDEDEOuipacket_1, packet_4Sport, Premium Family
Sport 1+ HD PayTV (digiTV), NexTv Sport 1, SportDE, ENSport 1+ HDSport 1+ HD NexTvneXtvNonDE, ENDE, ENOuipacket_1Sport
Teleclub Zoom NexTv, DigiTV / Free DETeleclub ZoomTeleclub Zoom NexTvneXtvNonDEDEOuipacket_0
Kinowelt TV HD PayTV (digiTV), NexTv Premium Family, Movie 1DE, ENKinowelt TV HDKinowelt TV HD NexTvneXtvNonDE, ENDE, ENOuipacket_4Premium Family
Fox HD NexTv Premium FamilyDEFox HDFox HD NexTvneXtvNonDEDEOuipacket_4Premium Family
TNT Comedy HD NexTv Premium FamilyDETNT Comedy HDTNT Comedy HD NexTvneXtvNonDEDEOuipacket_4Premium Family
Auto Motor und Sport HD NexTv SportDEAuto Motor und Sport HDAuto Motor und Sport HD NexTvneXtvNonDEDEOuipacket_1Sport
MTV Brand New NexTv DEMTV Brand NewMTV Brand New NexTvneXtvNonDEDENonpacket_0
BBC THREE HD DigiTV / Free, NexTv ENBBC THREE HDBBC THREE HD NexTvneXtv7 jours7 joursENENOuipacket_0
BBC Four HD NexTv ENBBC Four HDBBC Four HD NexTvneXtv7 jours7 joursENENOuipacket_0
itv 3 NexTv ENitv 3itv 3 NexTvneXtvNonENENNonpacket_0
Film 4 NexTv ENFilm 4Film 4 NexTvneXtvNonENENNonpacket_0
Channel 5 HD NexTv ENChannel 5 HDChannel 5 HD NexTvneXtv7 jours7 joursENENOuipacket_0
E4 NexTv ENE4E4 NexTvneXtv7 jours7 joursENENNonpacket_0
More 4 NexTv ENMore 4More 4 NexTvneXtv7 jours7 joursENENNonpacket_0
CBS Reality NexTv ENCBS RealityCBS Reality NexTvneXtv7 jours7 joursENENNonpacket_0
BBC News HD NexTv ENBBC News HDBBC News HD NexTvneXtv7 jours7 joursENENOuipacket_0
Sky News NexTv ENSky NewsSky News NexTvneXtv7 jours7 joursENENNonpacket_0
CNN HD NexTv ENCNN HDCNN HD NexTvneXtv7 jours7 joursENENOuipacket_0
Fashion TV NexTv ENFashion TVFashion TV NexTvneXtv7 jours7 joursENENNonpacket_0
Rai 1 HD NexTv ITRai 1 HDRai 1 HD NexTvneXtv7 jours7 joursITITOuipacket_0
Rai 2 HD NexTv ITRai 2 HDRai 2 HD NexTvneXtv7 jours7 joursITITNonpacket_0
TV8 NexTv ItalianoITTV8TV8 NexTvneXtvNonITITNonpacket_25Italiano
La 7 d HD NexTv ITLa 7 d HDLa 7 d HD NexTvneXtvNonITITOuipacket_0
Rai News 24 NexTv ITRai News 24Rai News 24 NexTvneXtv7 jours7 joursITITNonpacket_0
Rai Sport+ HD NexTv ITRai Sport+ HDRai Sport+ HD NexTvneXtvNonITITOuipacket_0
Canal Extramadura NexTv ESCanal ExtramaduraCanal Extramadura NexTvneXtvNonESESNonpacket_0
Record Int. HD NexTv PTRecord Int. HDRecord Int. HD NexTvneXtv7 jours7 joursPTPTOuipacket_0
CT24 Czech NewsTV NexTv CZCT24 Czech NewsTVCT24 Czech NewsTV NexTvneXtv7 jours7 joursCZCZNonpacket_0
Duna TV HD NexTv HUDuna TV HDDuna TV HD NexTvneXtv7 jours7 joursHUHUOuipacket_0
Slovenija 1 NexTv SLVSlovenija 1Slovenija 1 NexTvneXtv7 jours7 joursSLVSLVNonpacket_0
Slovenija 2 NexTv SLVSlovenija 2Slovenija 2 NexTvneXtv7 jours7 joursSLVSLVNonpacket_0
HRT 1 NexTv CroHRT 1HRT 1 NexTvneXtv7 jours7 joursCroCroNonpacket_0
Z1 TV Slijeme NexTv CroZ1 TV SlijemeZ1 TV Slijeme NexTvneXtv7 jours7 joursCroCroNonpacket_0
DM Sat NexTv RU, CroDM SatDM Sat NexTvneXtv7 jours7 joursRU, CroRU, CroNonpacket_0
RTRS plus NexTv RURTRS plusRTRS plus NexTvneXtv7 jours7 joursRURUNonpacket_0
OBN Open Broadcast Network NexTv BAOBN Open Broadcast NetworkOBN Open Broadcast Network NexTvneXtv7 jours7 joursBABANonpacket_0
Hayat Plus NexTv BosniaBAHayat PlusHayat Plus NexTvneXtvNonBABANonpacket_23Bosnia
Hayat Folk NexTv BosniaBAHayat FolkHayat Folk NexTvneXtvNonBABANonpacket_23Bosnia
RTCG TV Montenegro DigiTV / Free, NexTv MontéRTCG TV MontenegroRTCG TV Montenegro NexTvneXtv7 jours7 joursMontéMontéNonpacket_0
1TVRUS Europe NexTv RU1TVRUS Europe1TVRUS Europe NexTvneXtv7 jours7 joursRURUNonpacket_0
RTVi NexTv RTViRURTViRTVi NexTvneXtvNonRURUNonpacket_27RTVi
ERT World NexTv GRERT WorldERT World NexTvneXtvNonGRGRNonpacket_0
Eurostar TR NexTv TREurostar TREurostar TR NexTvneXtv7 jours7 joursTRTRNonpacket_0
Kanal 7 Avrupa DigiTV / Free, NexTv TRKanal 7 AvrupaKanal 7 Avrupa NexTvneXtv7 jours7 joursTRTRNonpacket_0
TV8 International NexTv TRTV8 InternationalTV8 International NexTvneXtv7 jours7 joursTRTRNonpacket_0
a2 HD NexTv TRa2 HDa2 HD NexTvneXtvNonTRTROuipacket_0
CNN Türk NexTv TRCNN TürkCNN Türk NexTvneXtv7 jours7 joursTRTRNonpacket_0
beIN Movies HD TR NexTv Moviemax TurkTRbeIN Movies HD TRbeIN Movies HD TR NexTvneXtvNonTRTROuipacket_32Moviemax Turk
RTM 1-Al Aoula International NexTv AraRTM 1-Al Aoula InternationalRTM 1-Al Aoula International NexTvneXtv7 jours7 joursAraAraNonpacket_0
Oman TV NexTv AraOman TVOman TV NexTvneXtv7 jours7 joursAraAraNonpacket_0
RTLplus NexTv DERTLplusRTLplus NexTvneXtv7 jours7 joursDEDEOuipacket_0
Eurosport 1 DigiTV / Free, NexTv DEEurosport 1Eurosport 1 NexTvneXtvNonDEDENonpacket_0
6+ NexTv, DigiTV / Free DE6+6+ NexTvneXtvNonDEDEOuipacket_0
Halke TV Euro NexTv TRHalke TV EuroHalke TV Euro NexTvneXtvNonTRTRNonpacket_0
BBC Entertainment NexTv ENBBC EntertainmentBBC Entertainment NexTvneXtv7 jours7 joursENENNonpacket_0

Keine Ergebnisse gefunden

Ich bin bereits Internet Kunde der Evard Antennenbau AG?
Ihre Internet Vertrages nummer
Pflichtfeld
Pflichtfeld
Kontaktdaten